People - Group - Photos by Ellis B. Simon

Roy Eaton_04